Cuối thời Đông Hán, loạn lạc phân tranh, trong thời đại hỗn loạn ấy, các bậc anh tài như nấm mọc sau mưa, nơi nơi quật khởi, vở kịch diễn nghĩa tranh hùng được thi triển nghìn thu. Nổi bật trong số những anh hùng ấy là Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ và Trương Phi. 

Ngoài những hổ tướng nổi tiếng này, trong Tam Quốc còn có một số danh tướng ít được biết đến, tất cả những người này đều dũng cảm, thiện chiến, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên thiên hạ đã không còn nhớ đến, cũng có rất ít ghi chép về họ, và Từ Vinh không may đã trở thành một trong số đó.

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Từ Vinh đã có công rất lớn trong cuộc chiến của Đổng Trác chống lại liên quân Đông Quan. Năm 189 sau Công Nguyên, Đổng Trác được lệnh bí mật vào cung Lạc Dương, phế truất Lưu Biện và lập Lưu Hiệp làm hoàng đế của nhà Hán. Sau khi Đổng Trác chuyên quyền không lâu, các chư hầu khắp nơi vội vã lập liên minh, Viên Thiệu là minh chủ, cùng nhau tấn công Đổng Trác.

Quân liên minh tấn công Lạc Dương theo ba hướng. Đổng Trác đốt cháy cung điện Lạc Dương và cầm chân Hoàng đế nhà Hán tiến về phía Tây đến Trường An. Tào Tháo cho rằng lúc này là thời cơ lớn cho liên quân, nếu dẫn quân đuổi theo thì một trận sẽ định càn khôn. Tuy nhiên, trong các lộ chư hầu chỉ có Trương Mạc dẫn thuộc hạ đến giúp Tào Tháo, Tào Tháo đã dẫn 5000 quân truy lùng Đổng Trác.

Từ Vinh là một trong những thuộc hạ của Đổng Trác, được nhận lệnh chịu trách nhiệm bắn tỉa những kẻ truy đuổi phía sau. Từ Vinh đã phục kích giữa đường và đánh bại Tào Tháo. Theo ghi chép trong Tam quốc diễn nghĩa của Tào Hồng, trận này Trương Mạc tử trận và Tào Tháo cũng bị trúng tên.

Tôn Kiên với danh nghĩa là Thứ sử Dự châu, tập hợp binh mã các quận được 10 vạn quân, kéo đến Lương Đông và tiến đánh Lạc Dương, Đổng Trác lại sai Từ Vinh ra chống cự.

Thái thú Dĩnh Xuyên dưới quyền Tôn Kiên là Lý Mân được lệnh ra đánh Từ Vinh. Từ Vinh đánh bại Lý Mân, bắt sống Lý Mân cùng nhiều quân lính. Ông sai quân nướng sống Lý Mân và dùng dầu sôi giết chết các tù binh dưới quyền. Tôn Kiên bỏ chạy, Từ Vinh mang quân truy kích. Cuối cùng, Tôn Kiên nhờ tướng Tổ Mậu giúp đánh lừa quân Từ Vinh mới trốn thoát được.

Dù Từ Vinh thắng trận này nhưng sau đó quân Đổng Trác do Hồ Chân và Lã Bố chỉ huy lại bất hòa nên bị Tôn Kiên đánh bại. Đổng Trác lo lắng mang vua Hán Hiến Đế và dân chúng bỏ Lạc Dương chạy về Trường An.

Các cánh quân chư hầu chống Đổng Trác giải tán và quay sang đánh lẫn nhau. Năm 192, Đổng Trác bị Vương Doãn và Lã Bố giết chết. Từ Vinh cùng một tướng khác của Đổng Trác là Hồ Chẩn quy hàng, được Vương Doãn dung nạp.

Bộ tướng của Đổng Trác là Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế mang quân đánh vào Trường An báo thù cho Đổng Trác. Vương Doãn sai Hồ Chẩn và Từ Vinh mang quân ra địch. Quân Lương Châu nghe tin không được triều đình tha tội nên liều chết xung trận.

Hồ Chẩn vốn là một tướng sĩ ở Lương Châu, cùng với Lý Thôi, Quách Dĩ, và những người khác thuộc phe của Đổng Trác, vì vậy Hồ Chẩn trực tiếp dẫn đầu quân lính đầu hàng. Tuy nhiên, Từ Vinh bị loại vì ông không phải là tướng của quân Lương Châu, hoàn cảnh của ông tương đương với Lữ Bố lúc bấy giờ.

Do sự nổi loạn của Hồ Chẩn, Từ Vinh cuối cùng đã chết ở Tân Phong. Bởi vì Từ Vinh chết dưới tay đồng đội của mình vào năm 192 sau Công Nguyên nên những ghi chép về ông tự nhiên bị bỏ qua vào thời Tam Quốc sau đó, khiến vị tướng số một của Đổng Trác bị người đời lãng quên.

Mặc dù các sử gia không có nhiều ghi chép về Từ Vinh, nhưng chỉ cần dựa vào những chi tiết ít ỏi được lưu lại trong sử sách cũng đủ để khẳng định địa vị và tài năng của Từ Vinh như một danh tướng bậc nhất của Tam Quốc!


Theo Sound Of Hope
Hoàn Nguyên biên dịch