Tôi không còn mất phương hướng trong dòng đời xuôi ngược, giờ đây tôi đã biết, tôi phải bơi tới bến bờ!