Tin chuyên đề:
Càn Long thua cờ cả giận nói: Không sợ trẫm giết ngươi sao? Câu trả lời kinh điển của Lưu Dung truyền tụng đến ngày nay