..."Trên thực tế, trong bài phát biểu của mình, Katherine Tai đã nói rằng Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã không tuân thủ các chuẩn mực thương mại toàn cầu, làm suy yếu sự thịnh vượng của Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới, chúng ta phải bảo vệ lợi ích kinh tế, và chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ chúng ta khỏi làn sóng thiệt hại gây ra bởi cạnh tranh không công bằng trong những năm qua"...