Những điều đang xảy ra với nhân loại đã được tiên tri từ nhiều trăm năm trước...