Hướng về Washington

Thơ của Vô danh cư sỹ

[Gửi tặng Tổng thống Donald Trump và nhân dân Mỹ quốc…]

Hướng về Washington (*)

Không phải “làm chính trị”

Hướng về Washington

Vì tình yêu công lý!

...