Tin chuyên đề:

Kỷ niệm cách mạng Tân Hợi, Ông Tập dẫn sai ý câu nói nổi tiếng của Tôn Trung Sơn