Hoa dù đẹp nhưng không có gốc sẽ khô héo, nước dù trong nhưng không có nguồn sẽ khô cạn. Mỗi cá nhân đều giống như một cánh diều, dây đủ chắc đủ dài mới có thể bay xa. Nếu không như thế thì con diều dẫu đẹp đến đâu cũng chỉ đáng nằm trong rương mà thôi.

Con người nên "dưỡng thân nghèo" và "dưỡng tâm giàu", sinh hoạt nên đạm bạc, nội tâm nên phong phú.