Người xưa cho rằng khi tâm con người sinh ra một niệm, thì cả Trời và Đất đều biết. Tâm thiện lương, âm thầm nghĩ cho người khác, không so đo tính toán, bản thân tuy phải chịu thiệt, người đời không ai đếm xỉa đến, nhưng cả Trời và Đất đều biết, phúc báu tự có an bài. Tâm nghĩ thiện, thì lời nói cũng thiện, hành động cũng thiện, ai ở gần cũng thấy yên tâm, yêu mến, kính trọng. Nghĩ cho người khác thực sự sinh ra một năng lượng thiện lương to lớn.