Tin chuyên đề:
Vì sao diễn viên 'Tể tướng Lưu gù' không quay quảng cáo, dù được mời với mức thù lao tới 70 tỷ đồng?